Algemene voorwaarden F.K.H. Batterijen B.V.

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. FKH:
  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F.K.H. Batterijen B.V.,
  ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09086636.
  b. Wederpartij:
  de partij met wie FKH overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden aangaat.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die FKH sluit en op de offertes
  die daaraan ten grondslag liggen.
 3. Offertes van FKH zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 4. Aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen.
 5. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop FKH de order
  heeft bevestigd.
 6. Een overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn. Vindt levering door FKH niet binnen
  de overeengekomen termijn plaats, dan is FKH eerst in verzuim nadat de wederpartij haar heeft
  aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn te leveren en die levering is uitgebleven.
 7. Indien de wederpartij met FKH een jaarlijkse inspectie met serviceabonnement overeen is
  gekomen verstrekt FKH op de geleverde zaken een garantie gedurende de volgende termijnen :

  Start-Semi-Tractiebatterijen HD

  Batterijen:
  12 maanden volledige garantie op fabrieks- en montagefouten /24 maanden  garantie
  pro rata.

  Containers:
  12 maanden volledige garantie indien nieuw door FKH geleverd.

  Tractiebatterijen HD

  Cellen
  :
  12 maanden volledige garantie op fabrieks- en montage fouten /48 maanden garantie
  pro rata.

  Verbinders:
  12 maanden volledige garantie.

  Containers:
  12 maanden volledige garantie, indien nieuw door FKH geleverd.

  Laders, omvormers en verdeelsystemen
  12 maanden volledige garantie op fabricagefouten.

 1. De in artikel 7 bedoelde garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde zaken.
  Bijkomende kosten, zoals transportkosten, reiskosten en kosten verbonden aan montage
  en demontage vallen buiten de garantie en blijven voor rekening van de wederpartij.
 2. De in artikel 7 bedoelde garantie vervalt indien de schade het gevolg is van onoordeelkundig
  gebruik van de geleverde zaken door de wederpartij.
 3. Indien FKH jegens de wederpartij aansprakelijk is voor een toerekenbare tekortkoming in de
  nakoming van een overeenkomst is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen
  waarop de door FKH afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip
  van het eigen risico dat FKH in verband met die verzekering draagt.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is FKH niet aansprakelijk voor:
 • bedrijfsschade (waaronder in ieder geval bedrijfsstoring, derving van inkomsten, liggelden en
  andere onkosten);
 • schade veroorzaakt aan zaken die FKH bewerkt of behandelt;
 • schade door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van FKH in het verkeer zijn gebracht,
  zijn geleverd, dan wel na constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd;
 • schade die verband houdt met een milieuaantasting, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 1. Aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop
  de wederpartij met de toerekenbare tekortkoming die aan de vordering ten grondslag ligt bekend
  is geworden of bekend had kunnen worden.
 2. Betaling vindt plaats binnen 8 dagen na factuurdatum.
 3. Het recht van de wederpartij om vorderingen op FKH te verrekenen is uitgesloten, behoudens ingeval
  van faillissement van FKH.
 4. De vordering van FKH tot betaling is meteen opeisbaar indien: een betalingstermijn is overschreden;a. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  b. aan de wederpartij surseance van betaling wordt verleend;
  c. de wederpartij wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen;
  d. beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
  e. de wederpartij (ingeval van een vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt.
 5. De wederpartij verleent op eerste verzoek aan FKH (al dan niet aanvullende) zekerheid voor de betaling.
 6. Door FKH geleverde zaken blijven eigendom van FKH totdat de wederpartij heeft voldaan aan alle
  uit de tussen FKH en de wederpartij bestaande overeenkomsten voortvloeiende vorderingen,
  daaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomsten.
 7. Zolang FKH eigenaar is van de in artikel 14 bedoelde zaken verplicht de wederpartij zich jegens haar
  om de geleverde zaken zorgvuldig te behandelen en geldt voor de wederpartij een (zakenrechtelijk)
  verbod om deze:

  a. te verpanden;
  b. te verwerken;
  c. over te dragen of af te geven, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

 8. Op alle overeenkomsten tussen FKH en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 9. Alle geschillen, voortvloeiende uit tussen FKH en de wederpartij gesloten overeenkomsten
  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, onverminderd
  het recht van FKH zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.